Partner pri vzdelávaní našich študentov.

Garant ich študentskej firmy.

Navigácia

Voľné pracovné miesto

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality

 • Riaditeľka Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy oznamuje všetkým žiakom a zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR a Ústredného krízové štábu s účinnosťou od 12.10.2020 do odvolania sa prechádza na dištančnú formu vzdelávania.

  Všetky usmernenia k vyučovaniu budú žiakom a zákonným zástupcom oznamované prostredníctvom školského informačného systému EduPage.

  Ďakujeme za pochopenie.

  PhDr. Tatiana Wenclová, riaditeľka školy

 • PLENÁRNE ZRŠ

  Vážení rodičia,

  srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRŠ, ktoré sa bude konať dňa 14.09.2020 o 16:30 hod. na školskom dvore.

  Program: 1. voľba členov rady školy za rodičov

  Prosíme Vás, aby ste použili hlavný vchod budovy, pri vstupe použili dezinfekciu z automatického dávkovača a priniesli si vlastné pero.

  Osoba, u ktorej sa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), má vstup do budovy zakázaný.

  Prosím Vás o účasť na stretnutí, aby sme mohli zabezpečiť fungovanie rady školy v zmysle platnej legislatívy.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  srdečne pozývame našich žiakov na otvorenie nového školského roku 2020/2021 dňa 2.9.2020.

  Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19 Vám v prílohe e-mailu zasielame pokyny k nástupu do školy. Zároveň Vám zasielame dokumenty, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať pri vstupe do budovy dňa 2.9.2020.
  V prípade, že si dokument nebudete vedieť vytlačiť, je možné ho vyplnený zaslať elektronicky buď prostredníctvom Edupage, alebo e-mailom na sekretariat@gymsahy.sk najneskôr dňa 1.9.2020.

 • Študent 3. ročníka našej školy Tomáš Šulek sa umiestnil na 4. mieste v celoštátnom kole súťaže Enersol – SK.

  Enersol-SK je súťaž v zameraní sa na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, k ochrane životného prostredia. Spolu súťažia žiaci SŠ, SOŠ a gymnázií. Žiaci riešia problematiku na základe vlastného pozorovania v špecifických odborných témach zacielených na využívanie alternatívnych zdrojov energie, skúmajú technické parametre, popisujú finančné úspory, zostavujú výrobky na základe vlastného výskumu, a robia výskum v danej oblasti. Výsledky prác žiaci obhajujú pred odbornými porotami.

 • 3. 6. 2020

  Riaditeľka školy oznamuje, že po prvom kole nedošlo k naplneniu počtu žiakov, ktorých možno prijať do 1.ročníka študijného odboru 7902J74 - bilingválne štúdium pre školský rok 2020/2021.

  Z uvedeného dôvodu oznamujeme, že škola uskutoční 2.kolo prijímacích skúšok v zmysle aktualizovaného modulu PRIJÍMACIE SKÚŠKY

 • Rekonštrukciu okenných výplní školskej časti budovy, ktorej I. etapu sme začali v septembri 2019, sme v čase mimoriadnej situácie spojenej s korona krízou v marci 2020 ukončili. Financie na výmenu okien poskytol Nitriansky samosprávny kraj (NSK) z vlastného rozpočtu. Za všetky poskytnuté finančné prostriedky patrí vďaka predsedovi NSK pánovi Milanovi Belicovi, zastupiteľstvu NSK a odboru školstva Úradu NSK, pretože bez ich pochopenia a podpory by sme naďalej pracovali vo veľmi náročnom, no najmä hygienicky nevyhovujúcom pracovnom prostredí.

 • Riaditeľka školy oznamuje uchádzačom o štúdium a zákonným zástupcom uchádzačov, že v záložke Prijímacie skúšky/Výsledková listina je zverejnená výsledková listina prijímacieho konania do 1.ročníka bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/2021.

  Riaditeľka školy zašle zákonnému zástupcovi rozhodnutie o priajtí/neprijatí uchádzača na štúdium najneskôr do 29.mája 2020.

  Zákonný zástupca uchádzača doručí škole potvrdenie o nastúpení, resp. nenastúpení žiaka na štúdium najneskôr do 4.júna 2020. Vzor potvrdenia sa nachádza v záložke Prijímacie skúšky/Prílohy. Zákonný zástupca uchádzača ju môže škole doručiť buď elektronicky na e-mail sekretariat@gymsahy.sk, alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 • 26. 3. 2020

  Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR bude vyučovanie na škole naďalej prerušené od 30.03.2020 do odvolania.

  Opatrenia ministerstva školstva:

  • Písomné maturitné skúšky sa v školskom roku 2019/2020 nekonajú.
  • Interná časť maturitnej skúšky ("ústne maturity") sa uskutočnia administratívnym hodnotením v zmysle osobitného usmernenia.
  • Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia administratívne v zmysle aktualizovaných Kritérií prijimacieho konania pre školský rok 2020/2021
  • Vzdeláv
 • V zmysle opatrení vyhlásených Krízovým štábom SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a v zmysle Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.03.2020 sa v škole prerušuje vyučovací proces od 16.03.2020 do 27.03.2020.

 • Riaditeľka Gymnázia, Mládežnícka 22, Šahy príkazom č. 2/2019_2020 z 12.03.2020 nariaďuje riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy dňa 13.03.2020 ako preventívne opatrenie pred šírením koronavírusu.

  O prijatí ďalších opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 Vás budeme včas informovať prostredníctvom webového sídla školy a internej komunikácie prostredníctvom Edupage.

  PhDr. Tatiana Wenclová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
 • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria