Navigácia

Voľné pracovné miesta

Rada školy

 

Rada školy pri Gymnáziu v Šahách

 

 

Zloženie RŠ           Dokumenty

ciara

   Rada školy pri Gymnáziu v Šahách je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy pedagogických a ďalších zamestnancov školy a rodičov v oblasti školstva a vzdelávania. Plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

   Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:

  • Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy. Na základe výberového konania navrhuje kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy.

  • Predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy.

  • Vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájanie alebo združovanie s inými školami.

  • Vyjadruje sa k návrhu na počty prijímaných žiakov, na zavedenie študijných a učebných odborov, na úpravu v učebných plánoch, k návrhu rozpočtu školy, k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, ku koncepčným zámerom rozvoja školy.

hore

ciara

Zloženie Rady školy pri Gymnáziu v Šahách:

 

  dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

·         PhDr. Eva Fajčíková

·         RNDr. Alena Korcsoková

jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

·         Ing. Gabriela Kissová

traja zvolení zástupcovia rodičov:

·         RNDr. Ján Baránek

·         Mgr. Regina Ismail

·         Agáta Bolemantová

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

·         MUDr. Alena Frtúsová

·         Ing. Jaroslav Ivan

·         Vladimír Mikuláši

·         Bc. Miloš Zaujec

jeden zástupca žiakov:

·         Andrej Hrabský

Za predsedu rady školy bol zvolený:

·         RNDr. Ján Baránek

 

hore

ciara

 

Dokumenty Rady školy pri Gymnáziu v Šahách:

 

  

Štatút rady školy

 

 

 

hore

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
    Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
  • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria