Navigácia

Voľné pracovné miesta

Bilingválne štúdium

Charakter štúdia:

- 5-ročné denné štúdium

- vyučovacie jazyky: slovenský jazyk a anglický jazyk

- rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov

- všeobecnovzdelávacie predmety sa vyučujú od 2. ročníka bilingválne, t.j. slovensko-anglicky podľa vopred stanoveného učebného plánu (minimálne tri prírodovedné predmety v ročníku)

- možnosť štúdia ďalšieho cudzieho jazyka (nemecký jazyk, príp. iný podľa záujmu žiakov a možností školy)

- vyučovanie kvalifikovanými pedagógmi a zahraničnými lektormi

- prvý ročník – zameraný na výraznú jazykovú prípravu

- maturitná skúška:
maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň C1, možnosť štátnej jazykovej skúšky
maturitná skúška zo slovenského jazyka – možnosť maturovať vo 4. ročníku
maturitná skúška z voliteľných predmetov – možnosť maturity v slovenskom alebo anglickom jazyku

ciara

Prijímacie konanie:

- štúdium je určené pre žiakov, ktorí

a) úspešne ukončia 8. alebo 9. ročník základnej školy

b) splnia podmienky prijímacieho konania

- predpokladom na prijatie je absolvovanie prijímacích skúšok podľa vopred schválených kritérií zverejnených na webovom sídle školy do 1. februára

- súčasťou prijímacích skúšok sú talentové skúšky, ktorými sa overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie (test študijných predpokladov vzdelávať sa v cudzom jazyku)

ciara

Prihlášky na vzdelávanie:

- uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy do 20. februára

- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára

- uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor

- prihláška musí spĺňať náležitosti v zmysle platného školského zákona

- uchádzači budú pozvaní na prijímacie skúšky, ktoré si vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, v termíne od 25. marca do 15. apríla v zmysle platnej legislatívy

ciara

Cieľ bilingválneho štúdia:

- získanie jazykových zručností z anglického jazyka na úrovni C1 (druhá najvyššia úroveň v ovládaní cudzieho jazyka)a možnosť získania štátnej jazykovej skúšky

- získanie jazykových zručností z ďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2

- možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov, jazykovo-poznávacích pobytov v zahraničí

- možnosť ďalšieho vzdelávania na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí

- možnosť lepšieho uplatnenia sa na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí

- možnosť lepšej budúcnosti založenej na vlastnej aktivite, kreativite a vzdelaní

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
    Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
  • +421 x 036 741 0910

Fotogaléria